കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ഡിഗ്രി റജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. https://ugcap.uoc.ac.in/register

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ഡിഗ്രി റജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. https://ugcap.uoc.ac.in/register

  Click Here to apply