സി-സോൺ ക്രിക്കറ്റ്:  മണ്ണാർക്കാട് എം.ഇ.എസ് കല്ലടി കോളേജ് ചാമ്പ്യൻമാർ

സി-സോൺ ക്രിക്കറ്റ്: മണ്ണാർക്കാട് എം.ഇ.എസ് കല്ലടി കോളേജ് ചാമ്പ്യൻമാർ