ബഷീർ ഓർമ്മ –  അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം

ബഷീർ ഓർമ്മ – അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം