നിഴൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറം പെയ്യുമ്പോൾ – ഇ മാഗസിൻ

നിഴൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറം പെയ്യുമ്പോൾ – ഇ മാഗസിൻ

നിഴൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറം പെയ്യുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ കുന്നുകൾക്കപ്പുറത്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ താഴ്‌വരയുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് യാത്ര. പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ധനം. അതെ, മുന്നോട്ട് ത ന്നെ നോക്കാം. കിനാവ് കണ്ട പുലരി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. MES കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് 2019 -20 NSS unit no 32& 65 മാഗസിൻ ലിങ്ക്: https://online.fliphtml5.com/vyjxo/ajtu/?1610077594643#p=1